کاربردهای خاص سامانه پيامک ویژه فرهنگسراها :


• اطلاع رسانی بانام جهت ثبت نام دوره های جدید آموزشی
• اطلاع رسانی بانام جهت برگزاری همایش ها و سمينار ها
• اطلاع رسانی بانام جهت تغيير برنامه کلاس ها به هنر جویان
• برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری
• ارسال پيامک های تبليغاتی جهت فرهنگسرا
• اطلاع رسانی جهت نمایشگاه های حاضر در فرهنگسرا
• ارسال بانام اتوماتيک پيامک تبریک به مناسبات مختلف نظير تاریخ تولد و ازدواج و...
• اطلاع رسانی جهت برگزاری نظرسنجی در رابطه با دوره های فرهنگی و هنری
• و...