خدمات رسانه سوم به مساجد :


مساجد مي توانند با استفاده از سيستم ارسال هوشمند رسانه سوم و با ارسال(قرآن-دعاهاي روزانه-احاديث و...)اوقات مومنان را نوراني كنند اين موضوعات از طريق كدهايي كه پس از آپلود كردن موضوعات مورد نظر در سيستم ايجاد مي كنيد در اختيار مومنان از طريق ارسال پيامك قرار ميگيرد كه اين ارسال مي تواند به دو صورت شكل بگيرد كه يكي ارسال هوشمند و ديگري استفاده از منشي آنلاين ميباشد. ارسال هوشمند مساجد مي توانند با ثبت شماره هاي نمازگزاران يا افراد مناطق اطراف خود در دفترچه تلفن پنل خود از طريق ارسال هوشمند اقدام به ارسال موضوعات مختلف معنوي و ديني كنند. به عنوان مثال پس از درج متن يا موضوع مورد نظر در سيستم با انتخاب تاريخ و زمان مشخص مي كنيد كه در چه زماني پيامك ها به افراد مورد نظر ارسال شوند كه پس از ذخيره در سيستم پيامك ها در زمان مقرر ارسال مي گردند. منشي آنلاين توسط اين سيستم ديگر نيازي به ثبت شماره ها در سيستم ويا ثبت تاريخ و زمان نداريد وشما با درج يكبار موضوعات در سيستم و تعريف يك كد براي هر موضوع اين امكان را به علاقمندان آن موضوعات مي دهيد كه در هر ساعت از شبانه روز تنها با ارسال كد موضوع مورد نظر آن موضوع را به راحتي دريافت كنند. به عنوان مثال پس از ارسال يك پيامك بدون متن به شماره اختصاصي پنل مسجد مورد نظر سيستم به صورت هوشمند كد هر موضوع را به صورت زير ارسال مي كند: -1 قرآن -2 دعاهاي روزانه -3 احاديث -4 و... كه پس از انتخاب موضوع مورد نظر و ارسال كد آن موضوع به همان شماره متن آن موضوع توسط سيستم و به صورت هوشمنددر پاسخ به كد ارسالي ارسال مي شود. برگزاري مسابقه پيامكي مساجد مي توانند مسابقات مورد نظرخود را اعم از علمي و مذهبي از طريق پيامه كوتاه برگزار كنند و علاقه مندان به پاسخ گويي پاسخ مورد نظر خود را به شماره اختصاصي پنل مسجد ارسال كنند و در پنل به راحتي مي توان جواب درست را نتخاب و افرادي كه پاسخ صحيح دادن را جوايزي اهدا كنند. ارسال پيامك اطلاع رساني مساجد مي توانند از طريق ارسال پيامك براي زمان برگزاري مراسمات ، ثبت نام كلاس هاي تابستاني و... افراد مورد نظر خود را آگاه كنند.