کاربردهای خاص سامانه پيامک ویژه شرکت ها :


• امکان تعریف کاربر و پسورد
• خبرهای خاص مدیریت به پرسنل بصورت گروهی و یا تک تک - جلسات ، آخرین تصميمات
• ثبت کليه زمانهای مهم توسط اپراتور و اعلان در سررسيد مربوطه به جهت عدم فراموشی و یا به تعویق افتادن آن
اعلام ابلاغيه ها ، اطلاعيه ها ، بخشنامه ها ، مصوبات بصورت ساده و آنی
• جلوگيری از برگشت چک و درج تاریخهای سررسيد اسناد پرداختنی
• اعلان زمان پرداخت ليست بيمه به مسئول مربوطه
• اعلان زمان دریافت حقوق و مزایا به پرسنل برای مراجعه
• اعلان تاریخ سررسيد چکها و یاد آوری به آنها بجهت اطمينان از وصول چکها و عدم فراموشی
• اعلان مطالب دلخواه به شبکه سازمان - نمایندگان و تامين کنندگان شرکت
• زمان یاد آوری نمایشگاهها
• دعوت از همکاران و مشتریان برای حضور در نمایشگاهها و همایش های شما
• استفاده در سيستم اطلاع رسانی به نمایندگان ، شعب ، مشتریان ، همکاران
• ارتباط پویا و دوطرفه
• استعلام نمایندگان و یا شعب پيرامون وضعيت بدهی خود بصورت غيرحضوری و بدون محدودیت زمانی و مکانی و فقط با ارسال کد خود به شماره اختصاصی و نهایتا پاسخ سریع سيستم بصورت خودکار و ارسال وضعيت بدهی نماینده ویا شعبه به موبایل نماینده
• اعلام تغييرات فوری و ضروری پيرامون تغيير قيمت ها ، ساعات کاری ، تعطيلی ، اعلام برنامه های فوق العاده،هزینه هاو برنامه های جانبی و تشکيل جلسات نمایندگان ، شرکاء و...
• فرضا شرکتی با درج شماره اختصاصی شرکت بر روی کالاهای خود می توانند اقدام به برگزاری مسابقه و یا نظر سنجی کند و همچنين شرکت های بزرگ می توانند حقوق کارکنان خود را برروی سيستم گذاشته و افراد با ارسال کد پرسنلی خود از وضعيت حقوق خود مطلع گردند