خدمات رسانه سوم به رستوران ها :


صاحبان رستوران ها به منظور افزايش مشتري و برقراري ارتباط بهتر با مشتريان مي توانند از سيستم ارسال منو رسانه سوم استفاده كنند توسط اين سيستم منوي غذاي رستوران به صورت كد هايي كه براي سيستم تعريف مي شود در اختيار مشتريان قرار مي گيرد و مشتريان در هر ساعت از شبانه روز به راحتي مي توانند منوي رستوران مربوطه را دريافت كنند به عنوان مثال پس از ارسال يك پيامك بدون متن از سوي به شماره اختصاصي رستوران سيستم به صورت هوشمند در پاسخ منوي رستوران را با قيمت ارسال ميكند كه منو مي تواند به صورت زير باشد:
1- نام غذا قيمت
2- نام غذا قيمت
3- نام غذا قيمت
4- نام غذا قيمت
ودر صورت انتخاب غذاي مورد نظر با شماره هاي رستوران تماس بگيرند
. سيستم نظر سنجي رستوران صاحبان رستوران به منظور افزايش رضايت مشتري و افزايش كيفيت رستوران خود مي توانند از اين سيستم استفاده كنند به اين صورت كه پس از صرف غذا توسط مشتري و قبل از خروج از رستوران شماره مشتري را دريافت كرده و در سيستم وارد كنيد و سپس براي مشتري پيامكي مبني بر سطح رضايت او از كيفيت غذا ، برخورد افراد رستوران با مشتري و همين طوز محيط داخلي رستوران ارسال كنيد كه اين پيامك مي تواند به صورت زير باشد
1- كيفيت غذا
2- سطح برخورد افراد رستوران با شما
3- محيط داخلي رستوران
را كه پس از انتخاب كد مورد نظر هر عنوان را به شماره اختصاصي رستوران ارسال مي كنند كه در پاسخ سيستم به صورت هوشمند متني مشابه متن
زير را براي مشتري ارسال مي كند:
1- خوب
2- متوسط
3- ضعيف
و پس از ارسال كد مورد نظر به همان شماره شما مي توانيد يك جامعه آماري از سطح رضايت مندي مشتريان نسبت به ارائه خدمات خود در پنل شخصي خود دريافت كنيد كه اين قابليت به افزايش كيفيت رستوران شما كمك خواهد كرد.