مجموعه های ورزشی :


در عصر تکنولوژی تمام سازمانها و شرکت تلاش دارند تا در روند رشد کیفی خدمات سهیم باشند و مجموعه های ورزشی هم از این قافله جدا نیستند .
این گونه مجموعه میتوانند با کنار گذاشتن روشهای سنتی و کم کیفیت از ابزارهای مفید و مردم پسند تری اقدام به اطلاع رسانی ، تبلیغات ، معرفی جزییات خدمات استفاده نمایند که در زیر به معرفی برخی از این ابزارها میپردازیم :
• امکان معرفی کلاسهای ورزشی
• برگزاری و مدیریت همایشات ورزشی
• رزرو کلاسها
• تبلیغات در سطح منطقه
• اطلاع رسانی در خصوص برگزاری و با عدم برگزاری یک کلاس
• معرفی خدمات ، ارایه نکات پزشکی و بهداشتی ، آموزش و ارایه برنامه روزانه ورزشی ویژه ورزشکاران حرفه ای
• و .....